سرخط

ظرفیت رشته های مختلف در دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور ترکیه در سال 2024 ، از سوی سازمان یوک اعلام شد


ظرفیت رشته های کارشناسی، پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

ظرفیت رشته های کاردانی


(ظرفیت رشته های نیمه متمرکز و دارای مهارت خاص (دارای مصاحبه و آزمون عملی

 

 

 ظرفیت دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ( خصوصی)

دانشگاه آیدین : دندانپزشکی ترکی : 55 نفر - دندانپزشکی انگلیسی : 25 نفر - پزشکی ترکی : 55 نفر - پزشکی انگلیسی :35 نفر

دانشگاه مدیپول : دندانپزشکی ترکی :  50 نفر - دندانپزشکی انگلیسی :  40 نفر - پزشکی ترکی : 10 نفر - پزشکی انگلیسی :80 نفر - داروسازی ترکی : 50 نفر - داوسازی انگلیسی 35 نفر

دانشگاه باشکنت : دندانپزشکی انگلیسی 10 نفر - دندانپزشکی ترکی 5 نفر - داروسازی ترکی 15 نفر - پزشکی انگلیسی 10 نفر - پزشکی ترکی 5 نفر

دانشگاه آجی بادم : داروسازی انگلیسی 29 نفر - پزشکی انگلیسی 21 نفر 

دانشگاه یدی تپه : دندانپزشکی انگلیسی 34 نفر - داروسازی انگلیسی 45 نفر - پزشکی انگلیسی 45

دانشگاه باهچه شهیر : دندانپزشکی انگلیسی 40 نفر - داروسازی انگلیسی 24 نفر - پزشکی انگلیسی 42 نفر


 ظرفیت دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ( دولتی)

دانشگاه استانبول : دندانپزشکی ترکی ۷ نفر - دندانپزشکی انگلیسی ۴ نفر - داروسازی ترکی ۷ نفر - داروسازی انگلیسی ۴ نفر- پزشکی ترکی ۱۲ نفر - پزشکی انگلیسی ۸ نفر

دانشگاه آنکارا : دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر - دندانپزشکی انگلیسی ۱۰ نفر - داروسازی ترکی ۱۰ نفر - داروسازی انگلیسی ۱۰ نفر - پزشکی ترکی ۲۰ نفر - پزشکی انگلیسی ۲۰ نفر

دانشگاه اگه :  دندانپزشکی ترکی ۳۵ نفر - داروسازی ۱۵ نفر - پزشکی ترکی ۲۵ نفر

دانشگاه آتاتورک : دندانپزشکی ترکی 3 نفر - داروسازی ترکی ۱۰ نفر - پزشکی ترکی ۱۰ نفر -  پزشکی انگلیسی ۱۰ نفر روانشناسی ۵ تا بیولوژی ۵ نفر شیمی ۱۰ نفر عکاسی 3 نفر  پرستاری ترکی ۵ نفر پرستاری انگلیسی سه نفر اقتصاد ۱۶ نفر مدیریت ۱۶ نفر اقتصاد ۱۶ نفر مدیریت ۱۶ نفر مهندسی کامپیوتر ۵ نفر مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۵ نفر مهندسی برق ۱۰ نفر مهندسی صنایع ۵ نفر مهندسی عمران ۱۰ نفر مهندسی شیمی ۱۵ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر مهندسی نرم‌افزار ۵ نفر تغذیه و رژیم درمانی ۶ نفر مامایی ۶ نفر پزشکی ۱۰ نفر پزشکی انگلیسی ۱۰ نفر

دانشگاه قاضی : دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر - داروسازی ترکی ۲۰ نفر - معماری ۵ نفر - مهندسی کامپیوتر ۵ نفر - فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۰ نفر - شنوایی سنجی ۱۰ نفر -  پزشکی ترکی ۱۵ نفر - پزشکی انگلیسی ۲۰ نفر - پرستاری ترکی۱۰ نفر

دانشگاه حاجت تپه : دندانپزشکی ترکی ۱۵ نفر - روانشناسی دو نفر -  فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۰ نفر - معماری داخلی دو نفر - پرستاری ترکی ۵ نفر -  شنوایی سنجی ۴ نفر - پزشکی انگلیسی 50 نفر

دانشگاه مارمارا : دندانپزشکی انگلیسی ۴ نفر - داروسازی ترکی ۴ نفر- روانشناسی انگلیسی سه نفر- مهندسی کامپیوتر انگلیسی یک نفر- تغذیه تغذیه و رژیم درمانی یک نفر- پرستاری یک نفر- پزشکی انگلیسی ۴ نفر

دانشگاه دوکووز ایلول : دندانپزشکی ترکی ۷ نفر -روانشناسی ۷ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۰ نفر -پرستاری ۲۰ نفر- حقوق ۳۰ نفر- معماری ۱۰ نفر- مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۷ نفر- پزشکی ترکی ۲۰ نفر - دامپزشکی ترکی ۲۰ نفر

دانشگاه ازمیر کاتب چلبی: دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر -دندانپزشکی انگلیسی ۱۲ نفر (با این توضیح که در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی مصاحبه وجود دارد)- داروسازی ترکی ۱۰ نفر- حقوق ۶ نفر -مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۸ نفر - تغذیه و رژیم درمانی ۸ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۸ نفر -پرستاری ۱۰ نفر- پزشکی ۲۰ نفر

دانشگاه اوندوکوزماییس : حقوق ۳۰ نفر- دندانپزشکی ترکی ۳۰ نفر- داروسازی ترکی ۱۵ نفر- معماری ۲۰ نفر- مهندسی کامپیوتر ۲۵ نفر -تغذیه و رژیم درمانی ۲۰ نفر- مامایی ۲۵ نفر - فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۵ نفر پرستاری ۳۰ نفر شنوایی سنجی ۱۵ نفر پزشکی ترکی ۶۰ نفر- پزشکی انگلیسی ۳۰ نفر


 ظرفیت سایر دانشگاههای دولتی ترکیه

دانشگاه آدیامان : دندانپزشکی ترکی ۱۵ نفر- داروسازی ترکی ۱۵ نفر- مهندسی کامپیوتر ۱۰ نفر- مامایی ۲۰ نفر- پرستاری ۲۰ نفر- پزشکی ۲۵ نفر-


دانشگاه آفیون کجا تپه :معماری داخلی ۱۰ نفر- مهندسی کامپیوتر ۲۰ نفر- مهندسی پزشکی ۳۰ نفر- دامپزشکی ۲۰ نفر -دندانپزشکی ترکی ۷ نفر- داروسازی ترکی ۷ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۷ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی شبانه ۷ نفر- پرستاری ۹ نفر- پزشکی ۱۵ نفر

دانشگاه آغری ابراهیم: پزشکی دو نفر

دانشگاه آکدنیز: دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر- بیولوژی ۵ نفر- حقوق ۱۰ نفر -اقتصاد ۵ نفر- پرستاری دو نفر- معماری داخلی ۵ نفر- معماری دو نفر- تغذیه و رژیم درمانی یک نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی دو نفر -پزشکی ترکی ۱۵ نفر

دانشگاه آکسارای : اقتصاد ۳۰ نفر- بیولوژی ۵ نفر- معماری ۵ نفر- پرستاری سه نفر

دانشگاه آلانیا علاءالدین کیقباد : دندانپزشکی ترکی ۵ نفر- اقتصاد ۴ نفر- مدیریت ۵ نفر -مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۴ نفر -تغذیه و رژیم درمانی ۶ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۵ نفر- پرستاری ۶ نفر- معماری ۳ نفر -پزشکی 6 نفر

دانشگاه آماسیا: اقتصاد ۱۰ نفر- مهندسی کامپیوتر ۸ نفر- تغذیه و رژیم درمانی ۵ نفر- مامایی ۸ نفر- پرستاری ۱۰ نفر -پزشکی ۱۰ نفر

دانشگاه آنادولو: داروسازی ۳۰ نفر- روانشناسی ۱۰ نفر -حقوق ۵۰ نفر

دانشگاه آنکارا ییلدیریم بیازیت : دندانپزشکی ترکی ۱۱ نفر- حقوق ۱۰ نفر- معماری انگلیسی ۷ نفر- مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۱۰ نفر -تغذیه و رژیم درمانی ۸ نفر- گفتار درمانی ۵ نفر -فیزیوتراپی و توانبخشی ۵ نفر- پرستاری ۱۲ نفر- شنوایی سنجی ۵ نفر- پزشکی ترکی ۳۸ نفر -پزشکی انگلیسی ۴۲ نفر

دانشگاه آیدین عدنان مندرس :دندانپزشکی ترکی ۱۵ نفر- بیولوژی ۱۰ نفر- پرستاری ۳۰ نفر روانشناسی ۲۵ نفر- مهندسی کامپیوتر ۲۵ نفر- تغذیه و رژیم درمانی ۲۵ نفر- مامایی ۳۰ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۳ نفر -پزشکی 30 نفر- دامپزشکی ۱۵ نفر

دانشگاه بالیکسیر: بیولوژی ده نفر اقتصاد ۲۰ نفر- مدیریت ۲۰ نفر- معماری ۱۰ نفر- مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر- مامایی ۱۵ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۵ نفر- پرستاری ۱۵ نفر- پزشکی ۲۰ نفر -دامپزشکی ۲۰ نفر

دانشگاه بلو آبانت ایزت: دندانپزشکی ترکی ۲۰ نفر- روانشناسی ۴۰ نفر- حقوق ۳۰ نفر -اقتصاد ۵۰ نفر- معماری ۳۰ نفر- مهندسی کامپیوتر ۳۰ نفر- تغذیه و رژیم درمانی ۱۵ نفر- فیزیوتراپی و توانبخشی ۳۵ نفر- پرستاری ۳۵ نفر- پزشکی ۳۰ نفر

دانشگاه اولوداغ :دندان ترکی ۶ نفر - روانشناسی ۹ نفر - حقوق ۱۵ نفر - مدیریت ۹ نفر - معماری ۹ نفر - مهندسی کامپیوتر ۷ نفر - فیزیوتراپی و توانبخشی ۶ نفر - پرستاری ۱۰ نفر - پزشکی 22 نفر - دامپزشکی 12 نفر

دانشگاه چاناکاله : دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر - بیولوژی ۱۰ نفر - روانشناسی ۵ نفر - مهندسی کامپیوتر ۵ نفر - مامایی ۱۰ نفر - پرستاری ۱۰ نفر - پزشکی ۲۰ نفر

دانشگاه چوکوروا : دندانپزشکی ترکی ۵ نفر - داروسازی ترکی ۱۰ نفر - مدیریت ۵ نفر - معماری داخلی سه نفر - مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۵ نفر - مامایی ۵ نفر - پرستاری ۷ نفر - پزشکی ۱۵ نفر

دانشگاه دجله : تغذیه و رژیم درمانی ۱۰ نفر - پرستاری ۱۵ نفر - دندانپزشکی ۲۰ نفر - داروسازی ۱۰ نفر - روانشناسی ۱۰ نفر- حقوق ۱۰ نفر - معماری ۱۰ نفر - پزشکی ۳۰ نفر - دامپزشکی ۳۰ نفر

 

دانشگاه دوزجه : داروسازی ۱۰ نفر - روانشناسی ۱۰ نفر - مدیریت ۲۰ نفر - مهندسی کامپیوتر ۴۰ نفر - مهندسی پزشکی ۳۰ نفر - مهندسی برق ۳۰ نفر - مهندسی صنایع ۳۰ نفر - مهندسی عمران ۳۰ نفر - مهندسی مکانیک ۳۰ نفر - مهندسی مکاترونیک  ۳۰ نفر - پرستاری ۱۰ نفر - معماری ۲۰ نفر - پزشکی ۲۰ نفردانشگاه ارجیس : دندانپزشکی ۱۵ نفر - داروسازی ۱۵ نفر - مهندسی پروازی یه نفر - حقوق ۲۰ نفر - اقتصاد ۳۰ نفر - مدیریت ۳۰ نفر - مهندسی کامپیوتر ۱۰ نفر - مهندسی پزشکی ۲۰ نفر - مهندسی برق ۳۰ نفر - مهندسی صنایع ۱۰ نفر - مهندسی عمران ۱۵ نفر - مهندسی مکانیک ۲۰ نفر - مهندسی مکاترونیک ۳۰ نفر - مهندسی نساجی ۵ نفر - هندسین نرم‌افزار به زبان انگلیسی ۱۰ نفر - تغذیه و رژیم درمانی ۵ نفر - پرستاری ۵ نفر - پزشکی ۲۰ نفر - دامپزشکی ۱۰ نفر


دانشگاه ارزینجان دندانپزشکی سه نفر داروسازی ۵ نفر حقوق ۱۰ نفر اقتصاد ۱۰ نفر مدیریت ۱۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۵ نفر مهندسی برق ۱۰ نفر مهندسی مکانیک ۱۰ نفر تغذیه و رژیم درمانی ۵ نفر پرستاری ۵ نفر پزشکی ۵ نفر دانشگاه ارز روم تکنیک ژنتیک ۱۰ نفر اقتصاد ۱۰ نفر مدیریت ۵ نفر مهندسی مکانیک ۱۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۵ نفر مهندسی کامپیوتر به زبان انگلیسی ۵ نفر مهندسی برق ۵ نفر مهندسی پرواز ۳ نفر مهندسی عمران ۱۰ نفر معماری سه نفر تغذیه و رژیم درمانی دو نفر فیزیوتراپی و توانبخشی سه نفر پرستاری دو نفر

دانشگاه اسکی شهیر عثمان قاضی دندانپزشکی ۳۰ نفر حقوق ۱۰ نفر اقتصاد ۳۰ نفر مدیریت ۳۰ نفر روانشناسی ۱۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۳۰ نفر مهندسی برق به زبان انگلیسی ۲۰ نفر مهندسی صنایع ۳۰ نفر مهندسی عمران ۲۰ نفر مهندسی شیمی ۲۰ نفر مهندسی معدن ۲۰ نفر مهندسی مکانیک ۳۰ نفر مهندسی مواد ۲۰ نفر معماری ۲۰ نفر مامایی ۲۰ نفر پرستاری ۲۰ نفر پزشکی ۳۰ نفر


دانشگاه اسکی شهیر تکنیک بیولوژی ۵ نفر مدیریت پرواز ۵ نفر معماری داخلی سه نفر معماری سه نفر طراحی مد ۷ نفر مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۱۰ نفر مهندسی برق انگلیسی ۱۰ نفر مهندسی صنایع ۵ نفر مهندسی عمران ۵ نفر مهندسی شیمی ۱۰ نفر مهندسی مکانیک ۵ نفر


دانشگاه فیرات دندانپزشکی ۵ نفر داروسازی ۵ نفر بیولوژی ۱۰ نفر اقتصاد ۱۰ نفر مدیریت ۱۰ نفر معماری ۵ نفر مهندسی عمران ۱۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۱۰ نفر مهندسی پزشکی ۱۰ نفر مهندسی برق ۱۰ نفر مهندسی مکانیک 20 نفر
مهندسی مواد ۱۰ نفر هندسی نرم‌افزار ۱۰ نفر تغذیه و رژیم درمانی ۵ نفر مامایی ۵ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۵ نفر پرستاری ۵ نفر پزشکی ۵ نفر دامپزشکی ۱۰ نفر

دانشگاه علم و فناوری اسلامی  قاضی آنتپ : مهندسی کامپیوتر ۲۵ نفر مهندسی برق ۲۰ نفر مهندسی صنایع ۲۰ نفر مامایی ۲۰ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۲۰ نفر پرستاری ۳۰ نفر پزشکی 25 نفر

 

دانشگاه قاضی آنتپ :  دندانپزشکی ۵۰ نفر حقوق ۹۵ نفر اقتصاد ۹۰ نفر مدیریت ۸۵ نفر معماری انگلیسی ۴۰ نفر مدیریت برنامه‌ریزی شهری ۶۰ نفر مهندسی برق انگلیسی ۴۵ نفر مهندسی صنایع انگلیسی ۳۰ نفر مهندسی تغذیه ۳۰ نفر مهندسی عمران ۳۰ نفر مهندسی مکانیک ۵۰ نفر مهندسی مواد ۲۰ نفر مهندسی نساجی ۳۰ نفر مامایی ۸۰ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۳۰ نفر پرستاری ۲۰۰ نفر پزشکی ترکی ۸۵ نفر پزشکی انگلیسی 30 نفر

دانشگاه گیرسون دندانپزشکی دو نفر طراحی گرافیک ۲۰ نفر اقتصاد ۵۰ نفر مدیریت ۶۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۲۰ نفر مهندسی برق ۳۰ نفر مهندسی عمران ۳۰ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر مامایی ۲۰ نفر پرستاری ۲۰ نفر طراحی مد 5 نفر پزشکی 2 نفر

 دانشگاه هاران دندانپزشکی سه نفر داروسازی ۴ نفر دیریت ۴ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر مهندسی برق ۱۰ نفر مهندسی عمران ۲۰ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر مهندس نرم‌افزار ۵ نفر پزشکی ۵ نفر

دانشگاه هاتای مصطفی کمال دندانپزشکی دو نفر راهنمایی مشاوره روانشناسی ۵ نفر اقتصاد ۵ نفر مدیریت سه نفر معماری دو نفر فیزیوتراپی و توانبخشی یه نفر پرستاری ۵ نفر پزشکی ۵ نفر دامپزشکی دو نفر

 دانشگاه هیتیت اقتصاد ۴۰ نفر مدیریت ۴۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۲۰ نفر مهندسی برق ۱۵ نفر مهندسی صنایع ۱۰ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر تغذیه و رژیم درمانی ۱۰ نفر پرستاری ۱۰ نفر پزشکی ۱۵ نفر

دانشگاه ایدیر اقتصاد ۲۰ نفر مدیریت ۲۰ نفر هندسی کامپیوتر ۲۰ نفر مهندسی برق ۲۰ نفر مهندسی تغذیه ۱۰ نفر مهندسی عمران ۲۰ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر مهندسی نرم‌افزار ۲۰ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۰ نفر پرستاری 10 نفر

دانشگاه اینونو دندانپزشکی ۱۰ نفر داروسازی ۱۵ نفر راهنمایی مشاور روانشناسی ۱۵ نفر روانشناسی ۱۰ نفر اقتصاد ۵۰ نفر مدیریت ۴۰ نفر مهندسی کامپیوتر ۳۰ نفر مهندسی پزشکی ۳۰ نفر مهندسی برق ۳۰ نفر مهندسی تغذیه ۳۰ نفر مهندسی عمران ۳۰ نفر مهندسین نرم‌افزار ۲۰ نفر مهندسی مکانیک ۲۰ نفر تغذیه و رژیم درمانی ۱۵ نفر گفتار درمانی ۱۰ نفر مامایی ۱۵ نفر فیزیوتراپی و توانبخشی ۱۵ نفر شنوایی شنوایی سنجی ۱۵ نفر پزشکی ترکی ۲۰ نفر پزشکی انگلیسی ۱۰ نفر

دانشگاه استانبول مدنیت روانشناسی دو نفر مهندسی کامپیوتر یه نفر مهندسی پزشکی سه نفر مهندسی برق سه نفر مهندسی صنایع یه نفر مهندس فیزیک دو نفر مهندسی عمران یه نفر تغذیه و رژیم درمانی 2نفر پزشکی 20 نفر

دانشگاه استانبول تکنیک مهندسی کامپیوتر انگلیسی ۵ نفر مهندسی برق سه نفر مهندس برق انگلیسی ۵ نفر مهندسی عمران ۱۲ نفر مهندسی عمران انگلیسی ۸ نفر مهندسی کامپیوتر انگلیسی یه نفر معماری داخلی ۵ نفر معماری انگلیسی ۵ نفر مهندسی تغذیه سه نفر متالوژی یه نفر مهندسی نساجی ۵ نفر


در حال بروز رسانی 

دیدگاه خود را بنویسید
دسترسی آسان به این برگه tehranmetropol.ir/195.aspx

تماس با ما

چنانچه نیاز به مشاوره دارید، اطلاعات تماس خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی خیابان صراف‌ها، پلاک 54، واحد 10
تلفن: 02188562177-9
همراه: 09332078261
09371733570